تفاهم نامه ها، قراردادها و طرح ها

تعداد بازدید:۲۴۸

تفاهم نامه ها

  • عقد دو تفاهم نامه انجام طرح پژوهش با معاونت پژوهشی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
  • عقد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • عقد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

 

 

  قرار دادها:

  • عقد قرارداد برگزاری دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای مشترک با مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

 

  طرح ها:

 

  درون دانشگاهی

  • طرح پژوهشی "اثر بخشی آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله ای زوجین و انطباق پذیری خانوادگی در زنان دارای تعارضات زناشویی ناشی از بحران شیوع کرونا"-معاونت پژوهشی واحد تهران غرب مجری دکتر حمیدرضا وطن خواه
  • طرح پژوهشی "طراحی مدل پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس سلامت معنوی و تنظیم هیجان (نقش تعدیل کننده عملکرد خانواده)"-معاونت پژوهشی واحد تهران غرب مجری دکتر سعیده بزازیان

     

      برون دانشگاهی

  •   طرح "اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب افسردگی تاب آوری بر بیماران کرونایی بیمارستان مسیح دانشوری" (در مرحله اجرا) مجری طرح دکتر سعیده زمردی
  •   طرح پژوهشی"پیش بینی اضطراب کرونا براساس تیپ های شخصیتی، استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله با اضطراب در افراد مشکوک به کرونا" (در مرحله اجرا) مجری طرح دکتر سعیده بزازیان